1. Regulamin Programu Mentoringowego: REVERSE

   

  §  1 INFORMACJE OGÓLNE

  1.     Niniejszy Regulamin określa warunki, tryb zgłoszenia i zasady uczestnictwa w programie mentoringowym pod nazwą „REVERSE” (zwane dalej „Programem”).

  2.     Organizatorom Programu jest: Katarzyna Syrówka przedsiębiorczyni prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Katarzyna Izabela Syrówka z siedzibą przy ul. Geodezyjnej 84a/5, 03–290 poczta Warszawa, NIP: 5221879217, REGON: 015653874

  3.     Definicje użyte w dalszej części Regulaminu:

  a)  Organizator – podmiot określony w § 1 ust. 2;

  b)   Mentor – osoba w wieku 25-39 lat, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych; pragnąca dzielić się wiedzą w obszarze nowych technologii, tworzenia profili na social mediach, otwarta na różnorodność, w tym międzypokoleniową, oraz pragnąca wspierać osobę mentorowaną w realizacji celów, identyfikowaniu obszarów do rozwoju i rozwijaniu kompetencji w oparciu o swoją wiedzę w formule relacji mentoringowej. Celem mentora jest merytoryczne wsparcie Mentee w jego potrzebach i realizacji celu.

  c)   Mentee –  osoba, 40 lat i powyżej, która ma świadomość celu, jaki chce osiągnąć poprzez spotkania z mentorem w oparciu o relację mentorską. Poprzez udział w Programie Mentees będą mogli rozwijać swoje umiejętności, w szczególności w obszarze nowych technologii, tworzenia i prowadzenie profili na social mediach (FB, Insta, LI, YT),  a także stworzenie i rozwój biznesu on-line.

  d)  Uczestnik/Aplikujący – jest to albo Mentee albo Mentor zgłaszający się do udział w Programie

  e)  BootCamp- seria szkoleń i warsztatów zorganizowanych dla Mentorów, w celu przygotowania ich do Roli Mentora w Programie.

  4.     Program realizowany będzie w okresie 15.02.2023- 15.06.2023 dla Mentorów i w okresie 01.03.2023-15.06.2023 dla Mentees.

  5.   W ramach Programu przewidziane są nieformalne spotkania Mentora z Mentee zgodnie z ustalonym harmonogramem. Organizator rekomenduje wykorzystanie środków komunikacji na odległość, jednak w przypadku zaistnienia przesłanek umożliwiających spotkania stacjonarne, w miejscu dogodnym dla obu stron.

   

  § 2 CEL PROGRAMU

  Celem Programu jest budowa dobrostanu, poczucia skuteczności i lepszej organizacji pracy, łatwości zarządzania swoimi zadaniami poprzez rozwijanie nowych kompetencji w obszarze nowych technologii, tworzenia i prowadzenia profili na social mediach (FB, Insta, LiN, YT, TT),  a także tworzenia i rozwoju biznesu on-line.

  Ponadto podczas pracy z młodszym Mentorem mamy możliwość rozwoju w obszarze budowania relacji, zrozumienia międzypokoleniowego i czerpania z różnorodności.

   

  § 3 ZASADY UCZESTNICTWA

  1.   Podstawą uczestnictwa w Programie dla Mentees jest prawidłowe i kompletne wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej Programu: www.reversementoring.pl, w tym zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu oraz zaakceptowanie jego postanowień poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w Formularzu zgłoszeniowym oraz pozytywny wynik procesu rekrutacji.

  2.   W przypadku Mentee, przesłanie Formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne także ze zobowiązaniem się do wniesienia Opłaty administracyjnej w przypadku pozytywnego wyniku procesu kwalifikacji.

  3.   Opłat administracyjna z tytułu udziału w Programie wynosi: 2080zł netto + 23% VAT, czyli 2558,40 zł brutto.

  4.   W przypadku zakupu i zapłaty w terminie wyznaczonym w przedsprzedaży cena wyniesie 1880zł netto + VAT 23%, co daje 2312,40 zł brutto

  5.   Podstawą uczestnictwa w Programie dla Mentorów jest prawidłowe i kompletne wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej Programu: www.reversementoring.pl, zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu oraz zaakceptowanie jego postanowień poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zgłoszeniowym oraz pozytywny wynik procesu rekrutacji.

  6.   Po przesłaniu Formularza zgłoszeniowego aplikujący do Programu otrzymuje potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany w Zgłoszeniu

  7.   Organizator ma prawo do niedopuszczenia Uczestnika do udziału w Programie bez podania przyczyny, o czym Uczestnik zostanie poinformowany e-mailem, w terminie 15 dni od zakończenia rekrutacji odpowiednio dla Mentees lub Mentorów.

  8.   W terminie do 7 dni od zakończenia procesu rekrutacji Mentee otrzyma informację o wynikach kwalifikacji. W przypadku kwalifikacji do Programu, Mentee zobowiązany jest do uiszczenia Opłaty administracyjnej w wysokości podanej w potwierdzeniu zgłoszenia i zgodnej z obowiązującą opłatą umieszczoną w zgłoszeniu – maksymalnie w terminie 14 dni kalendarzowych (10 dni roboczych) dla uczestników opłacających udział w Programie z własnych środków i maksymalnie w terminie 30 dni kalendarzowych dla uczestników, których udział w Programie opłaca pracodawca.

  9.   Opłatę administracyjną Zgłaszający zobowiązany jest wnieść na rachunek bankowy: 80 1140 2004 0000 3202 7667 2216,  BIC/SWIFT  BREXPLPWMBK,  IBAN PL 80 1140 2004 0000 3202 7667 2216

  10.Po uregulowaniu należności z tytułu uczestnictwa w Programie Mentoringowym, Mentee otrzyma drogą elektroniczną (na adres e-mail wskazany w Zgłoszeniu) informację o doborze Pary z Mentorem  oraz dostęp do  platformy Mentiway

  11.Jeżeli obie strony zaakceptują wybór Mentor – Mentee, uczestnicy Programu (Mentorzy i Mentees) otrzymają dane osoby wybranej do współpracy w wyniku procesu parowania (w formie powiadomienia z aplikacji Programu oraz informację zachęcającą do umówienia spotkania „zerowego”.   

  12. Jeżeli Mentee odrzuci zaproponowanego Mentora, organizator dołoży wszelkich starań aby dobrac kolejnego Mentora, spełniającego potrzeby rozwojowe Mentee.

   

  § 4 REKRUTACJA UCZESTNIKÓW I HARMONOGRAM PROGRAMU

  1.     Rekrutacja do Programu podzielona jest na 3 etapy:

  a)   rekrutacja Mentee odbędzie się w dniach 02.01.2023-31.01.2023

  b)   rekrutacja Mentorów odbędzie się w dniach 27.12.2022- 31.01.2023

  c)    łączenie w pary Mentee i Mentorów (matching) odbędzie się w dniach 01.02.2023 – 03-02.2023

  2.     Do udziału w Programie uprawnione są osoby, które muszą spełniać następujące kryteria:

  A.     W celu ubiegania się o status Mentora:

  a)     wiek 25-39 lat

  b)     posiadanie umiejętności w zakresie:

                                       i.    nowych technologii

                                     ii.    i/lub tworzenia i prowadzenia profili na social mediach (FB, Insta, LI, YT, TT)

                                    iii.    i/lub narzędzi do prowadzenia biznesu on-line

  mogących być podstawą do rozwoju dla Mentee oraz chęć podzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem z podopiecznym;

  c)    dyspozycyjność czasowa, pozwalająca na udział w programie rozwojowym/ mentoringowym dla Mentorów- BootCamp Reverse (10 spotkań x 1,5h) lub obowiązkowym szkoleniu dla Mentorów (2 spotkania po 1,5h);

  d)   dyspozycyjność czasowa, pozwalająca na udział w spotkaniach procesu mentoringowego z Mentee – minimum 6, maksimum 10 spotkań – każdy po 1-1,5h) w okresie trwania Programu (16 tygodni);

  e)   dyspozycyjność czasowa, pozwalająca na udział w spotkaniu podsumowującym cały program (2h);

  f)    proaktywna postawa oraz wstępny zamysł na prowadzenie spotkań ze swoim podopiecznym.

  B.     w celu ubiegania się o status Mentee:

  a)   wiek 40+

  b)   dyspozycyjność czasowa, pozwalająca na udział w spotkaniu organizacyjnym (2h)

  c)    dyspozycyjność czasowa, pozwalająca na udział w warsztatach dla Mentees (5 x 2h)- wprowadzenie do programu + warsztaty rozwojowe tematyczne.

  d)   dyspozycyjność czasowa, pozwalająca na udział w spotkaniach z Mentorem – minimum 6 spotkań, maksimum 10 spotkań (1-1,5h) w okresie trwania Programu (16 tygodni) ;

  e)   dyspozycyjność czasowa, pozwalająca na udział w spotkaniu podsumowującym cały program (2h);

  f)    chęć rozwoju oraz posiadanie wysokiej motywacji osobistej;

  g)   gotowość do prezentacji pomysłu i/lub efektów Programu w trakcie wydarzenia podsumowującego Program.

  3.    Zgłoszenia do Programu przyjmowane są przez formularz zgłoszeniowy, wskazany przez Organizatora umieszczony na stronie dla Mentorów: https://syrowka.com/lp-mentor/

  Dla Mentee: https://syrowka.com/lp-mentee/

  4.     Wysyłając zgłoszenie poprzez formularz zgłoszeniowy, kandydat zaświadcza o zapoznaniu się z Regulaminem i zobowiązuje się do przestrzegania zapisów w nim zawartych.

  5.     Spotkania w parach Mentee – Mentor rozpoczną się 01.03.2023 r. i będą trwac do 07.06.2023 r

  6.     Szczegółowy harmonogram spotkań zostanie podany do wiadomości uczestników Programu po zakończeniu etapu rekrutacji.

   

  § 4 WARUNKI REALIZACJI PROGRAMU

  1.     Udział w Programie obejmuje:

  a)   opiekę merytoryczną akredytowanych mentorów i managerów programów mentoringowych, w tym możliwość odbycia bezpłatnych konsultacji z nimi, w trakcie trwania procesu mentoringowego,

  b)   prowadzenie projektu przez akredytowanego managera Programów Mentoringowych z akredytacją IPMA®EMCC,

  c)    dostęp, w trakcie trwania Programu, do platformy online’owej Programu,

  d)   min. 6 indywidualnych sesji mentoringowych w parze Mentor – Mentee

  e)   Szkoła mentoringowa BootCamp REVERSE dla Mentorów, której celem jest dostarczenie wiedzy o procesie mentoringu, roli mentorach, dobrych praktykach i kluczowych kompetencjach;

  f)    warsztat dla Mentee, którego celem jest wprowadzenie w temat mentoringu oraz określenie indywidualnych planów działania;

  g)   warsztaty rozwojowe dla Mentees – w wybranych tematycznie obszarach kompetencji

  h)   spotkanie organizacyjne oraz spotkanie podsumowujące (po 2h każde) w celu określenia indywidualnych planów oraz prezentacji efektów udziału w Programie.

   

  §  5 PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW PROGRAMU

  1.     Każdy uczestnik Programu (Mentee i Mentor) ma prawo do:

  a)  otrzymania wsparcia merytorycznego i administracyjnego od Organizatorów Programu

  b)  otrzymania zaświadczenia potwierdzającego udział w Programie po jego zakończeniu.

  2.     Obowiązki Mentee:

  a)  regularne i aktywne uczestnictwo we wszystkich działaniach wskazanych w § 4;

  b)  inicjacja pierwszego spotkania z Mentorem

  c)   przestrzeganie zasad i zobowiązań ustalonych z Mentorem na początku Programu;

  d)  zachowania w tajemnicy informacji udostępnianych w czasie odbywania Programu;

  e)  informowanie Managera Programu, o wszelkich zmianach związanych z udziałem w Programie;

  f)   wypełnienie ankiety ewaluacyjnej w trakcie i po zakończeniu Programu;

  g)  aktywna współpraca z Organizatorem, Mentorem i innymi osobami, biorącymi udział w Programie.

  3.     Obowiązki Mentora:

  a)  regularne i aktywne uczestnictwo we wszystkich działaniach wskazanych w § 4;

  b)  monitorowanie przebiegu całego procesu;

  c)   monitorowanie treści spotkań w oparciu o uzgodnione z Organizatorem cele;

  d)  utrzymanie stałego kontaktu z Organizatorem i informowanie o wszelkich zmianach związanych z udziałem w Programie;

  e)  aktywna współpraca z Organizatorem i Mentee;

  f)   wypełnienie ankiety ewaluacyjnej po BootCampie oraz po zakończeniu Programu.

  4.     W przypadku rezygnacji Mentee lub Mentora z udziału w Programie, zobowiązany jest on do niezwłocznego powiadomienia Organizatora oraz złożenia oświadczenia w formie mailowej.

  5.     Uczestnik Programu zobowiązany jest poinformować Organizatora o każdej zmianie danych kontaktowych.

  6.     Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania z funkcji Mentora lub wykluczenie z Programu Mentee, jeżeli, będzie miał uzasadnione wątpliwości dotyczące zachowania lub postawy uczestnika

  7.     Warunkiem ukończenia Programu przez Mentee i otrzymania zaświadczenia uczestnictwa jest obecność na minimum 75% ustalonych spotkań obowiązkowych, aktywny udział w sesjach mentoringowych i wykonywanie zadań przygotowanych przez Mentora.

   

  §6

  JAKOŚĆ PROGRAMU

  1.  Organizator zapewnia jakość merytoryczną organizowanego Programu Mentoringowego, poprzez zaangażowanie akredytowanych Mentorów oraz managerów Programów Mentoringowych i trenerów oraz Managera Programu posiadających odpowiednie doświadczenie i kwalifikacje do organizacji i prowadzenia takiego Programu.

  2.  Organizator zapewnia organizacje i realizacje Programu w oparciu o Kodeks Etyczny i standardy ISMCP® EMCC.

  3.  W przypadku jakichkolwiek zastrzeżeń co do jakości Programu, doboru Mentora lub Mentee albo przebiegu indywidualnych sesji mentoringowych uczestnicy proszeni są o niezwłoczny kontakt z Organizatorem, pod adresem: kontakt@reversementoring.pl

   

      §7

  WARUNKI REZYGNACJI Z UDZIAŁU W PROGRAMIE LUB JEGO PRZERWANIE- PRZEZ MENTEE

  1.     Mentee przysługuje prawo odstąpienia od udziału w programie w terminie 10 dni roboczych od daty zawarcia umowy, za który to termin, uważa się przekazanie mailowej informacji o kwalifikacji do programu.

  2.     W przypadku rezygnacji Mentee z uczestnictwa w Programie w terminie:

  a.     do 5 dni roboczych od dnia przekazania e-mailowej informacji o kwalifikacji do programu i opłaceniu udziału w Programie – Organizator zwraca 100% wpłaconych środków na poczet uczestnictwa w Programie,

  b.     w terminie krótszym niż 5 dni roboczych przed dniem rozpoczęcia Programu lub po jego starcie, Mentee zobowiązany jest do poniesienia kosztów w wysokości 50% wpłaconych środków,

  c.      po okresie dłużnym niż 13 dni roboczych trwania programu, tj. po dniu 01.03.2023 wniesiona Opłata Administracyjna nie będzie zwracana w żadnym wymiarze kwotowym.

  4.     Rezygnacja z udziału w Programie przyjmowana jest drogą mailową na adres e-mail: kontakt@reversementoring.pl .

  5.     Po zgłoszeniu chęci rezygnacji zgłaszający otrzyma mailowo formularz rezygnacji. Za termin wpłynięcia rezygnacji przyjmujemy datę skutecznego dostarczenia formularza rezygnacji Organizatorowi – od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy). Odbiór formularza rezygnacji musi zostać potwierdzony przez Organizatora.

  6.     Zakłada się, że Mentee swój udział w Programie może wyznaczyć na swoje miejsce innego Mentee z zastrzeżeniem, że dla nowo wyznaczonego Mentee uda się znaleźć Mentora już po okresie dobierania uczestników w pary mentoringowe.  

  7.     W przypadku wydarzeń takich jak ciężka choroba, wypadek, które fizycznie i całkowicie w tym czasie uniemożliwiają kontynuowanie procesu mentoringowego, należy skontaktować się niezwłocznie z Organizatorem. W tych przypadkach Organizator może dopuścić możliwość przełożenia udziału na kolejną edycję Programu.

  8.     W przypadku kłopotów z kontaktem z Mentorem lub innych przyczyn leżących po stronie Mentora, a uniemożliwiających kontynuowanie procesu, Mentee powinien niezwłocznie poinformować Organizatora.

  9.     Organizator ma prawo zaproponować kolejnego, nowego Mentora.

  10.  W przypadku gdy Organizator nie znajdzie kolejnego, nowego Mentora odpowiadającego potrzebom Mentee, możliwa będzie rezygnacja i zwrot Opłaty Administracyjnej w wysokości 100% opłaconej kwoty.

   

      §8

  WARUNKI REZYGNACJI Z UDZIAŁU W PROGRAMIE LUB JEGO PRZERWANIE- PRZEZ MENTORA

  1.      Mentorowi przysługuje prawo odstąpienia od udziału w programie w terminie 6 dni roboczych od dnia poinformowania o zakwalifikowaniu się do programu.

  2.      Jeśli Mentor zrezygnuje z udziału w programie, po czasie rozpoczęcia programu rozwojowego, zwanego BootCamp Reverse, będzie zobowiązany pokryć koszty udział w tym programie, w wysokości 4500zł netto + VAT 23%

   

  §9

  DANE OSOBOWE / RODO

  1.     Administratorem danych osobowych Uczestników Programu jest Katarzyna Izabela Syrówka.

  2.     Uczestnik może skontaktować się w sprawach jego danych osobowych: daneosobowe@syrowka.com

  3.     Dane osobowe Mentee i Mentorów przetwarzane będą dla celu organizacji i przeprowadzenia rekrutacji i realizacji tegorocznego Programu.

  4.     Podanie danych osobowych w przypadku Mentee i Mentorów jest niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym do Programu, w przypadku niepodanie danych Mentee/Mentora spowoduje brak możliwości doboru w pary, czyli wzięcia udziału w Programie.

  5.     Odbiorcą danych będą upoważnieni pracownicy i współpracownicy administratora danych oraz mogą nimi być podmioty współpracujące w ramach realizacji Programu, a także podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.

  6.     Dane osobowe uczestników przetwarzane będą przez okres niezbędny do osiągnięcia celów wskazanych w par 2. , w terminie określonym w par.1 pkt 4.

  7.     Administrator gwarantuje spełnienie wszystkich praw na zasadach określonych przez RODO: prawo dostępu do danych i ich poprawiania, usuwania, ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu. Jeżeli Uczestnik Programu uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

   

  § 10

  POUFNOŚĆ

  1.     Uczestnicy Programu (Mentee i Mentorzy) zobowiązani są do zachowania poufności zgodnie z poniższymi zasadami:

  a)   Wszystkie treści, dokumenty pozyskane przez strony podczas trwania Programu są ściśle poufne – dotyczy to zarówno danych występujących w formie elektronicznej jak i papierowej

  b)  Uczestnicy Programu zobowiązują się do poufności otrzymanych danych osobowych, dokumentów procesowych oraz innych informacji określonych przez strony jako poufne, w trakcie trwania Programu oraz przez kolejne 10 lat po jego zakończeniu.

  c)    Uczestnicy zobowiązują się do niepublikowania w Internecie, mediach społecznościowych itp. informacji o toczącym się procesie mentoringowym z podaniem personaliów drugiej strony – chyba, że zostało to między stronami uzgodnione w formie pisemnej.

  d)   Uczestnicy Programu przyjmują do wiadomości, że niedozwolone jest: nagrywanie lub transmitowanie online spotkań odbywających się w ramach projektu bez wiedzy i zgody Organizatora, udostępnianie osobom nie biorącym udziału w projekcie danych do platformy online’owej Programu.

   

   

  § 11

  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1.     Uczestnicy (Mentee i Mentorzy) zgadzają się przestrzegać postanowień powyższego Regulaminu.

  2.     Wszelkie naruszenia Regulaminu lub ogólnych przepisów prawnych mogą skutkować wykluczeniem z Programu.

  3.     Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania go na stronie www Programu.

  4.     Wszelkie spory na tle powyższego Programu rozstrzygać będzie Organizator. Decyzja Organizatora jest ostateczna i nie przysługuje względem niej odwołanie.

  5.     Regulamin dostępny jest na stronie https://syrowka.com/lp-mentor/

  6.     https://syrowka.com/lp-mentee/ oraz w repozytorium dokumentów w aplikacji Programu przez cały czas trwania Programu.

  7.     Uczestnik (Mentee lub Mentor) ma prawo zwrócić się do Organizatora w celu wyjaśnienia treści Regulaminu. Interpretacja zapisów treści Regulaminu należy do Organizatora.

  8.     Pytania związane z Programem należy kierować drogą mailową na adres: kontakt@reversementoring.pl

  9.     Organizator Programu nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie Programu, bądź zmiany w harmonogramie wynikłe z przyczyn niezależnych od niego.

   

   

  wersja z dn. 27.12.2022 rok.